utorok, 19. februára, 20:02
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 AQUA 2016
Aktuality
Všeobecné informácie
Záštita ministra
Nomenklatúra
Sprievodný program
Výsledky súťaží
Katalóg vystavovateľov
Zoznam vystavovateľov
Prihlášky na semináre
Podklady pre vystavovateľov
Súťaž ZLATÁ AQUA 2016
Logá na stiahnutie
Organizačné pokyny pre vystavovateľov
Fotogaléria
REKLAMA
www.minzp.sk
www.expocenter.sk
www.expocenter.sk
tzbportal.sk
www.techpark.sk

____________________________________________________________________________________________________

Sprievodný program tretieho dňa výstavy AQUA (16.6.) bol venovaný problematike „Nakladanie s vodou v mestách a obciach - kam s tou vodou?“

Seminár s týmto názvom pripravila pre odborných návštevníkov  Asociácia čistiarenských expertov SR a Oddelenie environmentálneho inžinierstva ÚChEI FCHPT STU Bratislava.
Situácia s vodou na Slovensku sa možno na prvý pohľad nezdá výrazne problémová ale začínajú sa už ukazovať niektoré signály, ktoré by mali viesť  k zvýšeniu pozornosti. Zhoršuje sa kvalita zdrojov vody, sú oblasti s krátkodobým nedostatkom vody, na druhej strane prívalové dažde spôsobujú problémy s preťažením stokových sietí a pod.
Cieľom tohto seminára bolo definovať stav tejto problematiky na Slovensku, porovnať našu situáciu s inými krajinami, predstaviť riešenia z iných krajín a poukázať na potrebu hľadania rozumných riešení v blízkej budúcnosti aj u nás.

 
____________________________________________________________________________________________________

Druhý deň výstavy AQUA (15.6.) ponúkol návštevníkom aj odborný seminár zameraný na "Inovatívne technológie a logistické postupy v nakladaní s odpadmi", ktorý pripravila Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku.

Cieľom seminára bolo oboznámiť odbornú verejnosť s aktuálnymi zmenami v legislatíve o odpadoch s prihliadnutím na hlavnú tému výstavy – vodné hospodárstvo a priblížiť zmeny filozofie nakladania s odpadmi v zahraničí a na Slovensku.

Zaujímavé boli aj  prednášky venované témam  ako „Využitie banských vôd ako geotermálna energia pre nové výrobné programy“, „Spracovanie problémových bioodpadov na surovinu pre výrobu bioplynu“, „Energetické využitie komunálnych odpadov, uhlia a uhoľných kalov s nízkou výhrevnosťou“ alebo „Likvidácia priesakových kvapalín zo skládok odpadov – skúsenosti z prevádzky vlastnej ČOV a možnosti nových riešení“ (08.50 - 14.30 h, Pavilón č. 3 - Programové centrum).
   

Ani krátky dážď nad trenčianskym výstaviskom dnes neodradil návštevníkov výstavy AQUA, ktorá potrvá už len do zajtra 16.6. do 16.00 h.
  
  
  

____________________________________________________________________________________________________

Tradičná výstava vodohospodárov sa (14.6.) začala v Trenčíne

 
Už po dvadsiaty prvýkrát pripravilo 14. až 16 júna 2016 výstavisko Expo Center Trenčín medzinárodnú výstavu vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, odpadového hospodárstva a rozvoja miest a obcí AQUA. Ide o jedinú vodohospodársku výstavu na Slovensku, nad ktorou opätovne prevzalo záštitu Ministerstvo životného prostredia SR.
Na celkovej ploche 3 585 metrov štvorcových sa odprezentuje 65 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky, Holandska, Rakúska a Nemecka.
Výstava AQUA 2016 bola slávnostne otvorená za prítomnosti hostí - Árona Mátyása (obchodný atašé Maďarskej republiky), Vladimíra Nováka (generálny riaditeľ sekcie vôd Ministerstva životného prostredia SR v zastúpeni ministra Lászlá Sólymosa), Jozefa Gašparíka (primátor mesta Dubnica nad Váhom), Slovenského národného komitétu IWA), Miroslava Kundríka (viceprezident Asociácie vodárenských spoločností
   
 a generálny riaditeľ Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s.), Milana Galandu (generálny sekretár Únie miest Slovenska v zastúpení prezidenta Únie miest Slovenska Iva Nesrovnala), Jozefa Kriša (Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva Slovenskej technickej univerzity  v Bratislave, spoluzakladateľ výstavy AQUA), Milana Topoliho (Trenčianska vodohospodárska spoločnosť) a za výstavisko EXPO CENTER a.s. všetkých prítomných hostí privítal Emil Dobiáš.

 
 
Súčasťou slávnostného otvorenie výstavy bolo aj vyhlásenie výsledkov súťaže o najlepší exponát “Zlatá AQUA“ a o najhodnotnejšiu expozíciu výstavy „Modrý akvadukt“. Slovenský národný komitét IWA udelil aj Cenu Milana Topoliho v roku 2016 za celoživotný prínos vo vodnom hospodárstve.
 
 
 

VÝSLEDKY SÚŤAŽÍ


Súťaž Zlatá AQUA 2016

Komisia pre vyhodnotenie súťaže Zlatá AQUA 2016 pracovala v zložení:
Predseda:        doc. Ing. Štefan Stanko, PhD. (Slovenský národný komitét IWA)
Členovia:          Ing. Peter Elek (Akvamont s.r.o.)
                           Ing. Martin Mikita, PhD. (Geotest, s.r.o.)
                           Ing. Ivana Mahríková, PhD. (Asociácia vodárenských spoločností)
                           Ing. Ján Vavro (Trenčín)
                           Ing. Zuzana Scholtzová (BDL consult s.r.o.)
                           doc. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD. (STU v Bratislave, SvF, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva)
                           Ing. Kristína Galbová, PhD. (Slovenský národný komitét IWA)
                           Mgr. Darina Masaryková (manažérka výstavy AQUA, Expo Center a.s.)
Komisia sa zišla dňa 3.6.2016 na sekretariáte Slovenského národného komitétu IWA v Bratislave. Deväť členov komisie preštudovalo materiály o prihlásených výrobkoch a technológiách a skontrolovalo splnenie požiadaviek súťaže.
Do súťaže bolo prihlásených 8 súťažných exponátov. Členovia odbornej komisie po preštudovaní všetkých materiálov rozhodli nasledovne:

Kategória výrobkov:

1. miesto:   K&K TECHNOLOGY a.s. za Míchadlo s dlouhou hřídelí (MSDH)
                     Pavilón č. 6 / stánok č. 44
2. miesto:   KUNST, spol. s r.o. za Pasterizační jednotka s rekuperací tepla KUNST PJRT
                     Pavilón č. 6 / stánok č. 59 a Voľná plocha č. 108
3. miesto:   MIVA, spol. s r.o. za Odľahčovacia komora s nornou stenou
                     Pavilón č. 1 / stánok č. 1

Kategória technológií:

1. miesto:   REGOTRANS-RITTMEYER, spol s r.o. za Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros - modernizácia
                     riadenia plavebných komôr
                     Pavilón č. 7 / stánok č. 30
2. miesto:   RADETON s.r.o. zaPrimeFlo3 - Ultrazvukový prietokomer so vstavaným dataloggerom a modemom
                     Pavilón č. 7 / stánok č. 37a Pavilón č. 7 / stánok č. 38
3. miesto:   K&K TECHNOLOGY a.s. za ČOV Trenčianske Stankovce
                     Pavilón č. 6 / stánok č. 44


Súťaž Modrý akvadukt

Základným kritériom hodnotenia súťaže „Modrý akvadukt“ bolo estetické a účelové pôsobenie architektonického stvárnenia expozície, vložená invencia a inovácia. Porota, ktorá pracovala v zložení:
- Inžinier architektka Edita Cimrová
- Akad. sochár Igor Mosný
- Rastislav Husár – projektant
ocenila tieto expozície:

1. miesto: JIHOMORAVSKÁ ARMATURKA, s.r.o. Hodonín
                   (Pavilón č. 7 / stánok č. 40)
 
   
2. miesto: BÜSCH Armaturen spol. s r.o. Vracov
                   (Pavilón č. 7 / stánok č. 31) 


 
   
 3. miesto: VEOLIA  Banská Bystrica
                   (Pavilón č. 6 / stánok č. 48)   

 
   

Cenu Milana Topoliho za celoživotný prínos vo vodnom hospodárstve v roku 2016
udeľuje Slovenský národný komitét IWA  

Ing. Vladimírovi Pastorkovi z Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Poprad

Pracovný životopis:
Po ukončení vysokoškolského štúdia na Slovenskej vysokej škole technickej, Stavebnej fakulte, Katedre zdravotného inžinierstva v roku 1977 nastúpil ako vedúci útvaru technicko-prevádzkových činností vo Východoslovenských vodárňach a kanalizáciách, Košice š.p. v okresnom závode v Poprade a neskôr sa stal vedúcim strediska.
V roku 1988 bol menovaný do funkcie riaditeľa odštepného Závodu Poprad, štátny podnik Východoslovenských vodární a kanalizácií Košice a v tejto funkcii pôsobil do roku 2003. Z pôvodných závodov Východoslovenských vodární a kanalizácií Košice š.p. OZ Poprad, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa v roku 2003 vznikla Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., kde bol v tom istom roku menovaný do funkcie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Túto funkciu zastáva doposiaľ.
Popri pracovných funkciách bol predsedom komisie územného plánovania a životného prostredia a členom komisie územného plánovania a výstavby v meste Poprad. V období rokov 2001- 2005 bol poslancom Prešovského samosprávneho kraja.
V rámci pôsobenia od roku 2004 vykonáva funkciu predsedu dozornej rady Asociácie vodárenských spoločnosti.V období rokov 2004 - 2006 bol členom výkonnej rady Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve (ZZVH).
Je členom štátnej skúšobnej komisie na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.


Na výstave AQUA 2016 sa predstavia ...
____________________________________________________________________________________________________

K & K TECHNOLOGY, a.s.

Akciová spoločnosť K&K TECHNOLOGY patrí v Českej republike mezi popredných dodávateľov  vodohospodárskych stavieb, najmä čistiarní odpadových vôd, úpravní pitnej vody a rovnako aj  bioplynových elektrární. V tomto roku oslavuje naša spoločnosť 25 rokov od svojho založenia a na výstave  predstavíme vlastný vývoj nových výrobkov a technológií vrátane miešadla s dlhým hriadeľom, které je prihlásené do súťaže  ZLATÁ  AQUA. 
Príďte nás navštíviť do pavilónu 6.
       
____________________________________________________________________________________________________

PURECO s.r.o.

Spoločnosť Pureco s.r.o. sa zaoberá výrobou a predajom produktov slúžiacich k ochrane životného prostredia. Zákazníkovi vieme ponúknuť komplexné riešenie projektu, poskytujeme odborné poradenstvo a návrh v oblasti čistenia odpadových vôd, kde neustále prinášame nové technológie. Náš sortiment pozostáva z odlučovačov ropných látok, lapačov tukov, vodomerných šachiet, retenčných a požiarnych nádrží, čerpacích staníc, AT staníc, vsakovacích systémov a čistiarní odpadových vôd. Samozrejmosťou je montáž, uvedenie do prevádzky, záručný a pozáručný servis. Všetky naše produkty spĺňajú požiadavky platných noriem a sú certifikované.
   
 
____________________________________________________________________________________________________

NORIA SK s.r.o.

Spoločnosť NORIA s.r.o. je významným českým výrobcom, špecializujúcim sa na dizajn, výrobu a predaj čerpadiel a čerpacích systémov určených do studní, vrtov a pre tlakovú kanalizáciu. Naším cieľom je ponúkať zákazníkom čerpadlá a čerpacie systémy na najvyššej technickej a úžitkovej úrovni. Dosahujeme to vďaka naším dlhoročným skúsenostiam z odboru čerpacej techniky a neustálym vývojom našich čerpadiel.
Spoločnosť NORIA s.r.o. je držiteľom niekoľkých patentov na jednotlivé časti čerpadla závesné zariadenia pre montáž ponorných čerpadiel do vrtov a studní. 
 

 
____________________________________________________________________________________________________

Jihomoravská armaturka spol. s r.o.

Jihomoravská armaturka spol. s r.o. sa na výstave AQUA 2016 predstaví ako významný člen medzinárodnej výrobnej skupiny VAG. Pod touto značkou spoločnosť vystupuje aj vo svete.
Príďte nás navštíviť do pavilónu P7 a zoznámte sa s úspešnými projektmi, ktoré JMA - VAG vo svete realizovala.
   
 
 
____________________________________________________________________________________________________

KUNST, spol. s r.o.

Spoločnosť KUNST, popredný český dodávateľ vodohospodárskych celkov – čistiarní odpadových vôd, úpravní vôd a čerpacích staníc oslávi na výstave 25. výročie svojho založenia. Spoločnosť sa predstaví širokou škálou vlastných výrobkov vrátane novo vyvinutej pasterizačnej jednotky, slúžiacej k hygienizácii kalu. Zariadenie je prihlásené do súťaže zlatá AQUA. Ďalej bude spoločnosť prezentovať nerezový drenážny systém TRITON nahradzujúci systém medzidien vo filtroch pri úprave pitných vôd.
   
 
____________________________________________________________________________________________________

Strojírny a opravny Milenov spol. s r.o.

Spoločnosť Strojírny a opravny Milenov, popredný český výrobca technologických zariadení pre čistiarne odpadových vôd, úpravne vôd a čerpacie stanice bude na výstave prezentovať širokú škálu svojich produktov a služieb – mimo iné – výrobu nerezového potrubia v dimenziách od DN 300 do DN 1400 pomocou zváracieho automatu, rezanie vodným lúčom, morenie a pasivácia nerezových výrobkov. Novinkou je zváranie nerezových segmentových kolien pomocou zváracieho automatu.
   

 
 
____________________________________________________________________________________________________

BOST SK, a.s.

Modulová čistiareň odpadových vôd MKČ, predstavuje riešenie automatizovaných softvérových a hardvérových modulov pre nové technológie kontajnerového čistenia odpadových vôd. Uvedené riešenie sa zaoberá čistením odpadovej vody pomocou membránového bioreaktora v kontajnerových čističkách odpadových vôd určených pre 700 EO.
   
 
____________________________________________________________________________________________________

PLASTIX, s.r.o.

Komplexné riešenie rúrových rozvodov z termoplastov. Priemyselné rúrové systémy, rozvody vody a vykurovacích plynov. Rúry a tvarovky z HD PE, PP - H, PVC - U, PVC -C, PVDF popredných svetových výrobcov - Pipe Life, Friatec, FIP. Náradie na opracovanie a spájanie rúr. Stroje a náradie na delenie rúr Rothenberger, REED, RIDGID, EXACT. Stroje na zváranie termoplastov FRIAMAT, ROWELD, DYTRON.
     
____________________________________________________________________________________________________

Inovatívne technológie a logistické postupy v nakladaní s odpadmi

V druhý deň výstavy pripravuje ASPEK - Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku odborný seminár na tému Inovatívne technológie a logistické postupy v nakladaní s odpadmi.
Cieľom seminára je oboznámiť odbornú verejnosť s novými progresívnymi technológiami a logistickými postupmi v nakladaní s odpadmi v kontexte zmien legislatívy pre oblasť odpadov. S prihliadnutím na hlavnú tému výstavy – vodné hospodárstvo boli prednostne vyberané témy súvisiace s touto problematikou, ktoré boli doplnené o informácie o neobvyklých nových technológiách, produktoch a postupoch. Súbor vybraných tém by mal priniesť zaujímavý deň pre poslucháčov nielen z radov odborníkov ale i pre laickú verejnosť a vystavovateľov.

15.6.2016, 8:00 – 14:30 h, pavilón 3 - Programové centrum
     
____________________________________________________________________________________________________

ASIMEX s.r.o.

Spoločnosť ASIMEX s.r.o. zastupuje popredných výrobcov materiálov a náradia v oblasti výstavby inžinerskych sietí a potrubných systémov. Na výstave predstavíme polyetylénové potrubia od spoločnosti Gerodur  spolu s novovyvinutým potrubím GEROfit®REX Barrier Pipe odolným voči difúzii škodlivých látok do pitnej vody.
   
 
____________________________________________________________________________________________________

tablano | GIS Services, s.r.o.

Predstavujeme Vám tablano, inovatívnu mobilnú aplikáciu pre prácu v teréne, umožňujúcu v tablete zbierať a editovať rôzne druhy dát. S tablanom nahrádzame papierové formuláre a dokumentáciu, čo výrazne zjednodušuje a optimalizuje pracovné procesy. Všetky objekty vodovodnej a kanalizačnej siete: prípojky, šachty, hydranty, vodomery, šupátka, ale aj informácie o odbernom mieste, môžu byť ľahko a bezchybne dostupné, kdekoľvek, aj mimo pokrytia signálom GSM.
Spoločnosť GIS Services, s.r.o. je 13 rokov profesionálnym partnerom pre aktualizáciu, digitalizáciu, zber dát, a správu GIS v Nemecku, Rakúsku, Holandsku, Švajčiarsku, a posledných 5 rokov aj na Slovensku.
   
 
____________________________________________________________________________________________________

Atlas Copco s.r.o., divízia Lutos

Na výstave AQUA Vám predstavíme portfólio dúchadiel,  ktoré prinášajú prvotriedne riešenia v oblasti vodného hospodárstva. Môžete sa zoznámiť s technológiou screw a roots. Predstavíme Vám modernú technológiu skrutkových dúchadiel rady ZS, ktoré sú najpokročilejšími a technicky najvyspelejšími skrutkovými dúchadlami na súčasnom trhu, nakoľko poskytujú nedostihnuteľné úspory energie a maximálnu spoľahlivosť.
Rady tradičných rootsových dúchadiel našej divízie LUTOS pre Vás prináša už 24 rokov efektívne riešenia. Osvedčená technológia a dlhá životnosť týchto dúchadiel je stále žiadaná na celosvetovom trhu. Zaviazaní myšlienke trvale udržateľnej produktivity.
   

 

 
 
____________________________________________________________________________________________________

SLAMDAM BV

Slamdam je protipovodňová ochranná bariéra. Kompaktne a rýchle rozloženie zohráva veľkú rolu v prípade povodní alebo iných prírodných katastrof. V priebehu 1 hodiny, za pomoci len 2 osôb dokážeme vytvoriť až 100 metrov obranného valu s deliacou hranicou 50 cm! A čo viac, je vyrobený z elastického materiálu vďaka čomu sa dokáže prispôsobiť každému terénu a povrchu. Tento materiál má vysoký stupeň flexibility, čo zaručuje, že rôzne nerovnosti na povrchu ľahko prekryje.
 
____________________________________________________________________________________________________

Transmisie engineering, a.s.

Spoločnosť Transmisie engineering a.s. od svojho vzniku v roku 1990 realizuje dodávky pohonov a strojných zariadení pre čistiarne odpadových vôd, čerpacie stanice a úpravne pitnej vody. Na tohtoročnej výstave „AQUA TRENĆÍN 2016“ predstavíme nasledujúce výrobky: hrebeňové a jemné schodíkové hrablice, závitovkové hrablice, zariadenia integrovaného predčistenia, stanice pre príjem žumpových kalov, dopravníky a lisy na zhrabky, separátory a práčky piesku, nízkoplošinové koľajnicové podvozky, povrchové aerátory a miešadlá, pohony pojazdov mostov, stavidiel a hradidiel, a pohony závitovkových čerpadiel.
    
 
____________________________________________________________________________________________________

MIVA spol. s r.o.

Obchodná a výrobná firma zaoberajúca sa predajom technických zariadení a materiálov pre stavbu plynovodov, vodovodov, kanalizácií a rozvodov rôznych médií v priemysle. Tieto materiály sú hlavne z plastov PE-HD, PP, PP-H, PVC-U. Vo výrobnej činnosti sa špecializujeme na výrobu plastových komponentov pre vodovodné a kanalizačné siete a tiež rôznych výrobkov pre priemysel. Poslednou novinkou je výroba plastových norných stien. Tieto majú svoje využitie v kanalizačných sieťach a malých vodných elektrárňach.
        

 
____________________________________________________________________________________________________

AQUA SAR

Fyzikálna úprava vody pre domáce i priemyselné využitie ANTICALC.
Úprava Anticalc nielen zabráni tvorbe vodného kameňa, ale odstráni i ten už usadený.
Výsledkom je značne predĺžená životnosť všetkých zariadení a spotrebičov napojených na vodu, čisté rozvody bez vodného kameňa, cca 30% zníženie nákladov na jej ohrev a podstatné zvýšenie komfortupoužívania vody.
    

____________________________________________________________________________________________________

Helper a partner s.r.o.

S ľahko ovládateľným zametacím strojom Haaga je schopný pracovať každý, od detí po seniorov, kedy z akejkoľvek rovnej tvrdej plochy  rýchlosťou chôdze  zametie všetko, od prachu, piesku, štrku, nedopalkov, lístia až po plechovky a fľaš od nápojov. Doma, rovnako ako v komunálnych službách či priemysle. Kdekoľvek, kde je vyžadovaná čistota.  Zametače Haaga využívajú vlastný, patentovaný, veľmi funkčný a bezporuchový systém, ktorý šetrí pracovnú silu a mnohokrát zvyšuje produktivitu. Nemecká kvalita umožňuje poskytnutie 4- ročnej záruky na funkčnosť zametacích kartáčov. Novinka 2016 – inovovaný systém pohonu zametacích kartáčov s novou spojkou a predĺženou životnosťou.
Skúste Haagu!
   

____________________________________________________________________________________________________

Messtechnik, s.r.o.
 
Firma Messtechnik, s.r.o. výhradný predajca vodomerov ELSTER pre Slovensko.
Ponúka najnovšie technológie zabudované do meracej techniky.
Hybridné domové a priemyselné vodomery. Bezdrôtový prenos s technológiou AMR.
 


 
          
____________________________________________________________________________________________________

PRAKTIKPUMP, s.r.o.

Spoločnosť PRAKTIKPUMP, s.r.o., ako popredný výrobca a predajca čerpacej techniky na Slovensku, predstaví na veľtrhu AQUA nové trendy v prečerpávaní splaškových a ťažko prečerpávateľných médií s vysokých obsahom pevných častíc. Firma uvedie na trh novú radu vlastných produktov - skrutkovicových čerpadiel PRAKTIKPUMP typu SPIRAM, ktorých vývoj prebieha v spolupráci s katedrou hydrauliky STU Bratislava.Predstavený bude aj nový segment ponúkaných produktov pre úpravu vôd formou ULATRAFILTRÁCIE. Táto svetovo najmodernejšia technológia bude priblížená prednáškou Ing. Michala Prosňanského, PhD., experta na problematiku s dlhoročnými skúsenosťami z Japonska.
 
____________________________________________________________________________________________________

STORA, s.r.o.

STORA, s.r.o. je členom skupiny BSI s. a., ktorá združuje významných európskych výrobcov stavebných prvkov pre kanalizáciu a infraštruktúru: STORA-DRAIN výrobca polymerbetónových odvodňovacích žlabov; FONDATEL-LECOMTE výrobca liatinových poklopov a mreží; HERMELOCK výrobca kompozitných poklopov; ROTOPLAST výrobca plastových mreží; ARVA výrobca plastového potrubia.
Hlavným cieľom spoločnosti STORA je reprezentovať členov skupiny BSI a zaistiť odbyt ich výrobkov v strednej a východnej Európe.
      
____________________________________________________________________________________________________

Regotrans – Rittmeyer, spol. s r.o.

Firma sa zaoberá komplexnými službami v oblasti hydrotechniky, zdravotnej techniky, environmentálneho inžinierstva, energetiky,  building control a inžinierskych sietí. Na základe požiadaviek zákazníkov vypracujeme v daných oblastiach projekt s uplatnením moderných technológií a využitím špičkových zariadení. Pre každý technologický celok navrhneme optimálny systém kontroly a riadenia. Po ukončení predmetnej zákazky poskytujeme užívateľsky orientovaný záručný a pozáručný servis s ohľadom na zvýšenie ekonomiky prevádzkovaných zariadení.
  
____________________________________________________________________________________________________

FERRMONT, spol. s.r.o.

Spoločnosť Ferrmont pôsobí na trhu od roku 1994 ako významný dodávateľ a výrobca technológií pre čistiarne odpadových vôd. Hlavné portfólio tvorí dodávka technologických zariadení na čistenie odpadových vôd, oceľové, žiarovo pozinkované konštrukcie, kompletné plastové prevzdušňovacie systémy a strojné vybavenia čistiarní vrátane montáží. Poskytuje servis pre viaceré technologické značky a zariadenia na čistenie odpadových vôd. Spoločnosť ponúka aj služby repasovania a renovácie pre existujúce zariadenia.
    
 
____________________________________________________________________________________________________

BÜSCH Armaturen spol. s r.o.

Viac ako 30 rokov skúseností vo vývoji a výrobe vretenových posúvačov. Sme súčasťou protipovodňovej ochrany Prahy a ďalších miest a obcí v Českej republike.
Výroba montážnych vložiek, zemných súprav, modulárneho ovládacieho systému MAS pre armatúry, koncových klapiek.
Kompletné riešenie vašich projektov.
      
____________________________________________________________________________________________________

Kemifloc Slovakia, s.r.o.

Spoločnosti skupiny Kemira ponúkajú aplikácie technologických procesov (úprava pitných a technologických vôd, čistenie odpadových vôd, eliminácia fosforu a organického znečistenia, potlačenie vláknitých baktérií, regulácia zápachu, dezinfekčné procesy, adsorpcia arzénu, externé substráty na podporu denitrifikácie, Lake Restoration – metóda zrážania v eutrofizovaných nádržiach), anorganické koagulanty na báze železa i hliníka pre úpravu a čistenie vôd, zmesné koagulanty, organické flokulanty, odpeňovače, produkty pre deodorizáciu, laboratórne a prevádzkové koagulačné testy a skladovacie a dávkovacie zariadenia, železničnú dopravu a autodopravu.
     
 
____________________________________________________________________________________________________

Nakladanie s vodu v mestách a obciach – kam s tou vodou?

Počas výstavy pripravuje Asociácia čistiarenských expertov SR a Oddelenie environmentálneho inžinierstva ÚChEI FCHPT STU Bratislava odborný seminár na tému Nakladanie s vodou v mestách a obciach.
Problematika vody sa v ostatnom období dostáva čoraz viac do popredia odborných ale aj laických diskusií. Situácia s vodou na Slovensku sa možno na prvý pohľad nezdá výrazne problémová ale začínajú sa už ukazovať niektoré signály, ktoré by mali viesť k zvýšeniu pozornosti. Zhoršuje sa kvalita zdrojov vody, sú oblasti s krátkodobým nedostatkom vody, na druhej strane prívalové dažde spôsobujú problémy s preťažením stokových sietí a pod.
Cieľom tohto seminára je definovať stav tejto problematiky na Slovensku, porovnať našu situáciu s inými krajinami, predstaviť riešenia z iných krajín a poukázať na potrebu hľadania rozumných riešení v blízkej budúcnosti aj u nás.

16.6. 2016, 8.00 – 11.30 h, pavilón 3 - Programové centrum
Prihláška v sekcii - Prihlášky na semináre.
       
 
____________________________________________________________________________________________________

Radeton SK s.r.o.

Spoločnosť Radeton plánuje na veľtrhu predstaviť technologické novinky v oblasti kamerových systémov pre monitoring kanalizácie a potrubia. V spolupráci s lídrom v tejto oblasti, spoločnosťou iPEK, predstavíme nový inšpekčný kamerový voz. Ten obsahuje úplne nový QCD systém pre jednoduché zloženie systému do priemerov potrubia od DN140 do DN1000 bez použitia akéhokoľvek náradia! Prezentovať budeme aj celý rad produktov z našej ponuky, ako napríklad lokátory inžinierskych sietí s novinkou RD8100 ako aj prístroje na vyhľadávanie únikov vody s novou inováciou produktu EUREKA 3 PROFI! Príďte sa presvedčiť o našich kvalitách.
 
   
____________________________________________________________________________________________________

Amiantit Germany GmbH

Spoločnosť bola založená v roku 1993 v Nemecku a je vo vlastníctve nadnárodnej společnosti AMIANTIT GROUP. V súčasnej dobe firma vyrába a distribuuje potrubie vyrábané technologiou Flowtite, spôsobem kontinuálneho navíjania, ktoré predstavuje posledný stav techniky vo výrobe GRP potrubia.
GRP potrubia vyrobené Flowtite technológiou sú na celom svete dodávené v priemeroch medzi 100 mm a 4000 mm. K dispozícii sú štandartné dĺžky 3, 6 a 12 m. Dostupný rozsah tlakových tried v závislosti od priemeru potrubia je až 32 bar.
     

 
____________________________________________________________________________________________________

VA TECH WABAG Brno spol. s r.o.

VA TECH WABAG Brno spol. s r.o. od r. 1994 pôsobí na slovenskom i medzinárodnom trhu v odbore úpravy vôd a zastáva vedúcu pozíciu v oblasti demineralizácie a to ako iónových tak membránových technológií, úpravy povrchových, podzemných vôd, úpravy pitných a priemyselných vôd, spracovanie odpadových vôd komunálnych, a priemyselných vrátane spracovania kalov.
Spoločnosť ponúka technologické návrhy, projektovanie, dodávky zariadení, montáž, uvedenie do prevádzky, financovanie, pozáručný servis a prevádzkovanie zariadení v komunálnej i priemyselnej oblasti.
      
____________________________________________________________________________________________________

Spoločnosť SebaKMT, člen skupiny Megger

Spoločnosť SebaKMT, člen skupiny Megger, je s viac ako 70 ročnou históriou najstarším výrobcom špecializovanej meracej a monitorovacej techniky na lokalizáciu únikov vody vo vodovodných sieťach. Vďaka kontinuálnym investíciam do výskumu a vývoja je SebaKMT naďalej technologickým lídrom v oblasti progresívnych technológií na minimalizáciu strát vody. Aj na tohtoročnej Aque predstaví SebaKMT niekoľko noviniek, ako napr. hybridný korelátor na lokalizáciu únikov vody alebo systém na monitorig vodovodných privádzačov a diaľkovodov.
    
____________________________________________________________________________________________________


Vážení obchodní partneri,

    pozývame Vás k účasti na 21. ročníku medzinárodnej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, odpadového hospodárstva a rozvoja miest a obcí A Q U A, ktorá sa bude konať 14. - 16. 6. 2016 na výstavisku EXPO CENTER a.s. v Trenčíne.

    Výstava sa od roku 2012 koná každé dva roky. Ponúkame Vám tak príležitosť prezentovať sa na jedinej vodohospodárskej výstave na Slovensku, ktorá poskytuje priestor na stretnutie odborníkov v tejto oblasti.

    Odbornú sekciu výstavy pripravujeme v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Asociáciou vodárenských spoločností, Združením miest a obcí Slovenska, Slovenským národným komitétom IWA, Asociáciou čistiarenských expertov, Oddelením environmentálneho inžinierstva ÚChEI FCHPT STU Bratislava a Katedrou zdravotného a environmentálneho inžinierstva SF STU v Bratislave.

    Vystavujúcim firmám ponúkame nielen prezentáciu na výstave, ale aj možnosť individuálnej propagácie a zviditeľnenia sa v rámci pripravovaného odborného programu.

    Vážení obchodní partneri, tradícia výstavy AQUA vytvára odborné zázemie pre Vašu prezentáciu. Preto budeme radi, keď využijete našu ponuku a stretneme sa na výstave v Trenčíne.

    EXPO CENTER a.s., Trenčín
    organizátor  Print
171819202122BURZA STAROŽITNOSTÍ A GAZDOVSKÉ TRHY

23
2425262728FISHING SHOW 2019

1
FISHING SHOW 2019

2
FISHING SHOW 2019

3
4567
Kalendár výstav   17. februára - 07. marca

A A A