piatok, 22. júna, 22:06
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 AQUA 2014
TA3 o výstave AQUA
Výsledky súťaží
Aktuality
Všeobecné informácie
Nomenklatúra
Sprievodný program
Katalóg vystavovateľov
Prihlášky na semináre
Podklady pre vystavovateľov
Logá na stiahnutie
Organizačné pokyny pre vystavovateľov
Prihlášky na súťaže
Fotogaléria
REKLAMA
www.minzp.sk
www.di-verlag.de/de/GWF-Wasser-Abwasser
www.ta3.com
www.techpark.sk
www.solartechnika.sk
www.beta.sk


Firmy na výstave 2014                       

Firmy na výstave AQUA

____________________________________________________________________________________________________

AQUA 2014 v plnom prúde...

V utorok, 10.6. 2014, bola o 10.30 h slávnostne otvorená medzinárodná výstava AQUA 2014 za účasti Petra Žigu - ministra životného prostredia Slovenskej republiky.
Súčasťou slávnostného otvorenia bolo odovzdávanie ocenení "Zlatá AQUA" v kategóriách výrobok a technológia. Ocenenie v kategórii výrobok prevzali zástupcovia firiem  - Hawle s.r.o. (1.miesto), Jihomoravská armatúrka s.r.o. (2. miesto) a Keramo Steinzeug s.r.o. (3. miesto). V kategórii technológia získali ocenenie spoločnosti K & K Technology a.s. (1. miesto), Seba Slovakia s.r.o. (2. miesto) a Výskumný ústav vodného hospodárstva (3. miesto).

 

Mimoriadne ocenenie bolo udelené firme Gess servis, s.r.o.Cenu Milana Topoliho za celoživotný prínos vo vodnom hospodárstve udelil Slovenský národný komitét IWA  Ing. Jánovi Vavrovi.Zároveň boli vyhlásené výsledky súťaže o najkrajšiu expozíciu MODRÝ AKVADUKT. Porota ocenila expozície firiem JIHOMORAVSKÁ ARMATURKA, s.r.o. Hodonín (1. miesto), SAINT-GOBAIN Construction Products, s.r.o., Bratislava (2. miesto) a FERRMONT, s.r.o. Púchov a VODOHOSPODÁRSKE STAVBY-EKOLOGICKÝ PODNIK, a.s. Bratislava (3. miesto).Pri príležitosti 20. výročia vzniku výstavy AQUA poďakoval Ing. Pavol Hozlár, generálny riaditeľ výstaviska EXPO CENTER a.s., zakladateľom tohto podujatia - prof. Ing. Jozefovi Krišovi, PhD. (Slovenský národný komitét IWA), Ing. Jánovi Kardošovi (Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.) a Mgr. Darine Masarykovej (EXPO CENTER a.s.).

Po slávnostnom otvorení nasledovala prehliadka výstavy ....

   

  

  

 ____________________________________________________________________________________________________

Liečivá a drogy vo vodách

Počas výstavy pripravila Asociácia čistiarenských expertov SR a Oddelenie environmentálneho inžinierstva ÚChEI FCHPT STU Bratislava odborný seminár Liečivá a drogy vo vodách – normálny stav alebo hrozba do budúcnosti?
V ostatnom období sa čoraz intenzívnejšie diskutuje o prítomnosti rôznych organických polutantov vo vodnom prostredí. Ide o látky, ktoré sa do vôd dostávajú ľudským pričinením a to používaním liekov, prostriedkov osobnej hygieny, hormónov, drog a pod. Vzhľadom na to, že prítomnosť týchto látok je vo vodách vo veľmi nízkych koncentráciách, nevenovala sa im v minulosti žiadna osobitná pozornosť.
Cieľom tohto seminára je predstaviť stav tejto problematiky na Slovensku, podeliť sa s výsledkami monitoringu liečiv a drog, definovať možnosti ich odstraňovania na ČOV a diskutovať o možných dopadoch na zdravie živých organizmov a človeka.
12.6.2014, 8:00 – 12:00 h, pavilón 3 - Programové centrum
Prihláška v sekcii - Prihlášky na semináre.
  

____________________________________________________________________________________________________

Nezatvárajme oči!

Asociácia vodárenských spoločností pripravila na jar roku 2014 environmentálnu komunikačnú kampaň  s názvom Nezatvárajme oči! Celoslovenská mediálna kampaň bojuje o záujem verejnosti  o ochranu životného prostredia a podzemných vôd. Oslovuje obyvateľov Slovenska  - vlastníkov nehnuteľností  s výzvou k ich pripojeniu na verejnú kanalizáciu.
Environmentálna ambícia kampane vyplýva zo znalosti reálneho stavu na Slovensku.  Nabáda obyvateľov obcí na ochranu životného prostredia a podzemných vôd v zmysle zvyšovania pripojenosti na verejnú kanalizáciu. Upozorňuje na fakt, že uskladňovanie odpadových vôd v žumpách nie je vhodný spôsob nakladania s odpadovými vodami. Kvalita dlhoročne využívaných žúmp je nedostatočná a starostlivosť o tieto objekty je minimálna.      
 

Takmer žiadna nie je skutočne vodotesná  a ich obsah  sa  ľahko dostáva do podzemných vôd a ohrozuje kvalitu zdrojov pitnej vody (studne) a tým aj zdravie obyvateľov. Samostatnou kapitolou problematického stavu je nelegálne vypúšťanie obsahu žúmp na polia a do vodných tokov.
Možnosť pripojiť sa na verejnú kanalizáciu je benefit, ktorý si cenia ľudia vo väčšine európskych krajín, oceňme aj my snahu našej spoločnosti a prispejme k zlepšeniu stavu životného prostredia na Slovensku.
10.6.2014, 12:00 h, pavilón 3 - Programové centrum

____________________________________________________________________________________________________

Voda v rezorte životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia pripravilo odborný seminár Voda v rezorte životného prostredia, kde zaznejú informácie o moderných technikách využívaných pri analýze vôd, podzemných vodách v geologickom priestore SR a o technologických procesoch úpravy vôd. Popri informácii o Vodnom diele Gabčíkovo, zaznejú aj témy o protipovodňovom systéme POVAPSYS, mapách povodňového ohrozenia a rizika  a ďalšie.
10.6.2014, 12:00 – 15:30 h, pavilón 3 - Programové centrum
 

____________________________________________________________________________________________________

Aktuálne problémy vodného hospodárstva


Počas výstavy organizuje Slovenský národný komitét IWA odbornú konferenciu venovanú aktuálnym problémom vodného hospodárstva. Odznejú tu informácie o podpore vodárenstva a kanalizácii zo ŠF v nasledujúcom programovacom období 2014-2020 a o novele geologického zákona z pohľadu hydrogeológie. Konferencia sa bude venovať aj  problémom ochrany VZ na Žitnom ostrove,  súčasnému  stavu a potrebám matematického modelovania a monitoringu vodohospodárskych sústav a synergii „vodáreň – obyvateľ“.
11.6.2014, 10:00 – 13:00 h, pavilón 3 -  Programové centrum

____________________________________________________________________________________________________

AVS pre školy

Asociácia vodárenských spoločností pripravila pre študentov odborných škôl  podujatie, na ktorom zaznejú informácie o zabezpečení dobrého stavu vôd a kampani „Nezatvárajme oči“. Zaznie aj téma získavania a zásobovania pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd a bude tu odprezentovaná aj náplň študijných programov týkajúcich sa problematiky vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia.
12.6.2014, 12:00 – 14:00 h, pavilón 3 - Programové centrum
      

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Strecha Holding s.r.o.

AquaBagStop je nový a účinný ochranný systém, vyrobený na Slovensku, pre všetkých, ktorí chcú mať svoj majetok v suchu.
1- a 2- komorové vrecia so špeciálnym superabsorbentom môžete využiť na stavbu bariér a zábran, čím zabránite vode vniknúť do objektov (domov, garáží, studní, verejných a priemyselných priestorov) až do výšky 1 metra. Tým predstavujú ideálnu a efektívnu alternatívu pre vrecia plnené pieskom. Okrem toho ich môžete použiť na vysúšanie mokrých priestorov po povodniach či havárijných situáciách.
  
Hlavné výhody: Rýchla absorbcia vody * Jednoduchá manipulácia a skladovanie * Viacnásobné využitie * Ekologické riešenie  

____________________________________________________________________________________________________


Hawle s.r.o.


Firma Hawle s.r.o. prichádza na tohtoročnú jubilejnú medzinárodnú výstavu AQUA so známymi, kvalitnými armatúrami pre distribučnú sieť pitnej vody. Okrem praxou overených a prevádzkovo spoľahlivých výrobkov na 20. ročníku výstavy budeme prezentovať aj nové výrobky a technológiu. Ide predovšetkým o automatický–samočistiaci filter „Optifil“, ktorý zabezpečuje dokonalú filtráciu znečistenej vody rôznymi mechanickými elementmi, zo zakalenej vody odstraňuje mikro-častice a do vodovodnej siete dodáva čistú pitnú vodu. Okrem tejto technológie budeme na výstave prezentovať nové výrobky, ktorými sú Synoflex a klapky s vyššími priemermi. Všetky výrobky našej materskej spoločnosti majú tradične špičkovú kvalitu a na trhu SR sú akceptované a žiadané.
  

____________________________________________________________________________________________________


TORALEX s.r.o.

 
TORALEX je nová výrobno-obchodná spoločnosť založená skúsenými pracovníkmi z oblasti sklolaminátových potrubných systémov.
TORALEX ponúka produkty značky TORALIT, ktoré vznikli v spolupráci s kanadskou výzkumno- technologickou společnosťou Faratec.
Potrubný systém TORALIT se vyznačuje nielen všetkými potrebnými technikými prednosťami ale vďaka premyslenej technológii a použitiu vybraných vstupných surovín i priaznivými cenami pre zákazníka.
TORALEX vyrába ucelenú radu tvaroviek vo vlastnom závode v Uherskom Brodě.
Vedenie spoločnosti sa snaží o rozšírenie obchodnej činnosti do celého stredoeurópskeho priestoru a o znovuzavedenie výroby sklolaminátových potrubí v ČR.  
 


 


____________________________________________________________________________________________________


TOKOZ a.s.


Ponúkame zabezpečenie objektov a majetku. Odborne poradíme, navrhneme zabezpečenie problematických miest, namontujeme výrobky. Ďalej ponúkame montáže systému generálneho a hlavného kľúča, zaškolenie, servis. Mechanické zabezpečenie neštandartných miest a objektov: káblov v mostných konštrukciách, kanálových poklopov, poklopov čerpacích staníc, šácht a vstupov do podzemných priestorov, zabezpečenie ventilov proti nežiadúcej manipulácii, zabezpečenie objektov na odľahlých miestach ...  

____________________________________________________________________________________________________

HYDROUS s.r.o.

Spoločnosť HYDROUS naživo predstaví na výstave AQUA novinky pripravené pre Vás vodárov.  Môžeme sa pochváliť aj inovovaním  držiakov vodomerov, vyrábaných u nás v Starej Turej.  Postavili sme nový sklad a zväčšili kapacitu skladových zásob.
Zvýšili sme kapacitu opravovaných a overovaných vodomerov.
Tešíme sa na Vašu spoločnosť a srdečne všetkých pozývajú Slezákovci.
  

  ____________________________________________________________________________________________________


Sensus Slovensko a.s.


Spoločnosť Sensus, líder v cleanTech riešeniach, Vám prostredníctvom technicky vyspelého smart riešenia koncového bodu iPERL predstavuje novú technológiu pre inteligentné vodovodné siete s  možnosťou  vybudovania modernej komunikácie v sieti, detekovania únikov, trvalého monitorovania spotreby pitnej vody a efektívne využívanie vodných zdrojov. Presné meranie a aktuálne prevádzkové dáta sú základnou požiadavkou pre hospodárenie s pitnou vodou v reálnom čase. Všetky údaje o spotrebe sú neustále k dispozícii prostredníctvom rádiového komunikačnéhho systému.
 


_____________________________________________________________________________________________________

Pöyry Environment a.s.

PÖYRY je konzultačná a inžinierska spoločnosť s globálnou pôsobnosťou zameraná na princíp vyváženosti udržateľného rozvoja. Svojim klientom ponúka integrovaný systém poradenstva, efektívneho projektovania, riadenia a komplexného riešenia projektov vrátane autorského dozoru. Pöyry zamestnáva 7000 expertov pôsobiacich v 50 krajinách sveta.

 
 


____________________________________________________________________________________________________

Jihomoravská armaturka spol s r.o.

Jihomoravská armaturka spol s r.o. so sídlom v Hodoníně v Českej republike bude prvýkrát  vystavovať na AQUA 2014 v pavilóne 7.  Meníme tak svoje tradičné miesto prezentácie na voľnej ploche. Veríme, že prezentácia  v nových prostoroch prinesie zákazníkom väčšie  pohodlie a lepší servis pri poskytovaní informácií.
Tešíme se na stretnutie v pavilóne 7!
 


____________________________________________________________________________________________________

Aarsleff Hulín® s.r.o.

Aarsleff Hulín® s.r.o. – bezvýkopové opravy, výmeny, sanácie všetkých druhov potrubných rozvodov a kanalizácií bezvýkopovými technológiami (Aarsleff CIPP, HDPE Relining, Reduct-liner®, Berstlining), vrátane čistenia, frézovania, TV – monitoringu, zvárania PE potrubí, tvaroviek, opravy zaústenia prípojok v kanalizácii. Ročne rekonštruujeme cca 20000 m potrubí. Bližšie informácie Vám poskytneme v našej expozícii na výstave AQUA 2014, pavilón 1, č. stánku 1 – prízemie.
 

____________________________________________________________________________________________________

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť , a.s.

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť , a.s. zabezpečuje prevádzkovanie verejných vodovodov  a  kanalizácie pre mestá a obce v trenčianskom regióne. Zmyslom existencie spoločnosti TVS a náplňou jej činnosti je poskytovanie tovarov a služieb fyzickým a právnickým osobám v oblasti zásobovania pitnou vodou, jej odkanalizovania a čistenia v duchu motta „PRINÁŠAME ĽUĎOM TO NAJDÔLEŽITEJŠIE“.
  


 
Okrem svojej hlavnej činnosti spoločnosť poskytuje služby aj v oblasti stavebno-montážných činností ako sú budovanie inžinierskych sietí a realizácia vodovodných a kanalizačných prípojok na kľúč, laboratórne rozbory pitnej a odpadovej vody, k čomu má zriadené vlastné akreditované chemické laboratórium, monitoring a čistenie kanalizácie, vývoz a likvidácia odpadových vôd.
TVS, a.s. prostredníctvom Nadácie TVS dlhodobo podporuje environmentálny projekt pre deti a mládež s názvom: „Daj si vodu z vodovodu“.

____________________________________________________________________________________________________

GESS-CZ, s.r.o.

GESS-CZ, s.r.o. vyrába zariadenia pre vodohospodárske odvetvia, predovšetkým  závitkové čerpadlá (priemer až 4,3 m a dĺžka až 18,0 m) a prevzdušňovacie turbíny BSK Gigant.
Sme výrobcovia malých vodných elektrární na princípe Archimedovej skrutky (závitkové turbíny) do výkonu 500 kW.
 

___________________________________________________________________________________________________


Transmisie Engineering a.s.


Spoločnosť Transmisie Engineering a.s. od svojho vzniku v roku 1990 realizuje dodávky pohonov a strojných zariadení pre čistiarne odpadových vôd, čerpacie stanice a úpravne pitnej vody. Na tohtoročnej výstave „AQUA TRENĆÍN 2014“ predstavíme nasledujúce výrobky: hrubé a jemné strojne stierané hrablice, dopravníky a lisy na zhrabky, separátory a  práčky piesku, nízkoplošinové koľajnicové podvozky, povrchové aerátory a miešadlá, pohony pojazdov mostov, stavidiel a hradidiel, a pohony závitovkových čerpadiel.
  

   ____________________________________________________________________________________________________

ASIMEX s.r.o.

Spoločnosť ASIMEX s.r.o. je importérom produktov určených k výstavbe inžinierskych sietí. Na slovenskom trhu ASIMEX s.r.o. zastupuje výrobcov Gerodur a FOX FITTINGS.
Gerodur prináša na trh potrubia:  RCprotect®  koextrudované potrubie vyrobené z PE 100 RC a GEROfit® PE 100 RC potrubie s dodatočnou ochrannou vrstvou z polypropylénu.
Výrobca FOX FITTINGS ponúka celý sortiment elektrotvaroviek a tvaroviek na zváranie na tupo. Okrem spomínaných výrobcov spoločnosť ASIMEX s.r.o ponúka zváracie automaty a príslušenstvo k zváraniu polyetylénových potrubí od spoločnosti Ritmo.
  

____________________________________________________________________________________________________

Joma Travel, s.r.o.

Katalóg Mestám, Obciam, Regiónom je odborný adresár dodávateľov pre obecné, mestské úrady, VÚC, AVS. Skladá sa z týchto odvetví: doprava, bezpečnosť a protipožiarna ochrana, bankovníctvo a poisťovne, spoje, služby a ďalšie činnosti, vybavenie úradov, odborná príprava pracovníkov, výroba a rozvod elektriny, plynu, vody a kanalizácie, životné prostredie, stavebníctvo.
Katalóg je na trhu už 15. rok.
 


____________________________________________________________________________________________________  Print
2021LETNÁ EDMANIA

22
LETNÁ EDMANIA

23
LETNÁ EDMANIA

24
2526272829BURZA STAROŽITNOSTÍ A GAZDOVSKÉ TRHY

30
12345678
Kalendár výstav   20. júna - 08. júla

A A A