sobota, 21. apríla, 17:04
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 AQUA 2018
Všeobecné informácie
Aktuality
Nomenklatúra
Záväzná prihláška
Prihláška do katalógu
Vystavovatelia sa predstavujú
Zoznam vystavovateľov
REKLAMA
www.minzp.sk

AQUA 2018

22. ročník medzinárodnej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, odpadového hospodárstva a rozvoja miest a obcí

12.6. - 14.6.2018
 

TOVAROVÁ NOMENKLATÚRA
 

1.           Vodovody a kanalizácie
1.1.        Výstavba
1.1.1.     Potrubné systémy
1.1.2.    Spojovacie materiály, armatúry, uzávery, ventily, klapky, redukcie
1.1.3.    Objekty na vodovodných sieťach, šachty, kalník, vzdušník
1.1.4.    Objekty na stokových sieťach, šachty, odľahčovacie komory, sklzy, spádoviská

1.2.        Prevádzka
1.2.1.    Meracia a regulačná technika
1.2.2.    Čerpadlá a čerpacie stanice
1.2.3.    Monitorovacia technika, zisťovanie strát a porúch
1.2.4.    Optimalizácia prevádzky vodovodov a kanalizácií
1.2.5.    Zariadenia na čistenie a údržbu vodovodných a kanalizačných systémov

1.3.        Úprava vôd
1.3.1.    Zariadenia na úpravu vody
1.3.2.    Technológie úpravy vôd
1.3.3.    Chemické látky využívané pri úprave vôd
1.3.4.    Metódy zisťovania a kontroly kvality vôd

1.4.        Čistenie odpadových vôd
1.4.1.    Objekty využívané na čistenie komunálnych odpadových vôd
1.4.2.    Objekty využívané na čistenie priemyselných odpadových vôd
1.4.3.    Technológie čistenia komunálnych odpadových vôd
1.4.4.    Technológie čistenia priemyselných odpadových vôd
1.4.5.    Čerpadlá a dúchadlá využívané na ČOV
1.4.6.    Meranie a monitoring kvantity a kvality odpadových vôd

1.5.        Kalové hospodárstvo
1.5.1.    Spracovanie kalu, stabilizácia, zahusťovanie
1.5.2.    Zariadenia a technológie odvodnenia kalu
1.5.3.    Druhotné spracovanie a využitie kalu

1.6.        Plynové hospodárstvo
1.6.1.    Plynojemy, bioplynové stanice
1.6.2.    Rozvody, prípojky, poklopy pre plyn

1.7.       Individuálne systémy zachytávania a čistenia odpadových vôd
1.7.1.    Žumpy
1.7.2.    Septiky
1.7.3.    Domové čistiarne odpadových vôd

1.8.       Vnútorné vybavenie budov
1.8.1.    Vodovod, plynovod, kanalizácia a vykurovanie v budovách

1.9.       Bezvýkopové technológie
1.10.    Obnoviteľné zdroje energie
1.10.1.    Malé vodné elektrárne
1.10.2.    Tepelné čerpadlá
1.10.3.    Kogeneračné jednotky

1.11.       Protipovodňová ochrana
1.11.1.    Zariadenia na ochranu pred povodňami
1.11.2.    Protipovodňové steny, bariéry, ochranné valy
1.11.3.    Varovné systémy
1.11.4.    Monitoring stavu povrchových vôd
1.11.5.    Predpovedné systémy kvantity povrchových vôd

1.12.       Poradenská, projekčná a investorská činnosť
1.12.1.    Realizácie projektov v štádiu prípravy
1.12.2.    Realizácie projektov v štádiu realizácie
1.12.3.    Investičná činnosť
1.12.4.    Manažment výstavby
1.12.5.    Stavebný dozor

1.13.       Výstavba a rekonštrukcia

1.14.       Bazény a hydromasážne zariadenia

1.15.       Inštitúcie, asociácie, zväzy, odborná literatúra a vzdelávanie


1.16.       Ostatné

2.            Ochrana životného prostredia

3.            Odpadové hospodárstvo
3.1.        Zber, preprava, triedenie a spracovanie odpadu
3.2.        Komunálne odpady
3.3.        Drviče, lisy na odpad
3.4.        Spaľovne, triediarne, kompostárne a skládky
3.5.        Nádoby a vrecia na odpad
3.6.        Rekultivácia a recyklácia
3.7.        Nové technológie pre nakladanie s odpadmi
3.8.        Návrh, výstavba a modernizácia zariadení pre nakladanie s odpadmi
3.9.        Počítačový softvér
3.10.      Inštitúcie, poradenská činnosť
3.11.      Vydavateľstvá

4.            Technológie a služby pre rozvoj miest a obcí

5.
           Hydroenergetika

6.            Izolácie

  Print
192021AKVATERA TRENČÍN 2018

22
2324252627BURZA STAROŽITNOSTÍ A GAZDOVSKÉ TRHY

28
29301234567
Kalendár výstav   19. apríla - 07. mája

A A A